Polityka prywatności

 

I.                   Podstawowe cele polityki prywatności przyjętej przez właściciela Serwisu

1.      Extrapharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Szczecinie, adres: ul. Ku Słońcu 23/24 lok. 35, 71-073 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479191, nr NIP 8522604741, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, szanuje prywatność użytkowników Internetu, w tym swoich klientów, którzy odwiedzają stronę internetową http://www.extrapharm.pl. Użytkownicy Internetu, goszczący na naszych stronach WWW są dalej określani jako „Użytkownicy” lub zamiennie jako „Użytkownicy Internetu”.

2.      Niniejsza informacja została utworzona i opublikowana przez właściciela Serwisu celem podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisuje on problematyce ochrony prywatności na swojej stronie WWW i to niezależnie od tego, w jakim celu Użytkownik Internetu gości na tych stronach.

3.      Szanujemy i chronimy prywatność Użytkownika Internetu, zarówno gdy przegląda naszą stronę WWW, jak i wtedy, gdy odwiedza ją celem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.      Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”. Zastrzegamy, iż dane osobowe przetwarzane są na podstawie stosownej zgody udzielonej przez Użytkownika. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia w każdym czasie.

5.      Śledzimy zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do ochrony prywatności i staramy się na bieżąco, w miarę pojawiania się tych zmian, dostosować naszą politykę prywatności do ich treści. Podejmujemy przy tym wszelkie niezbędne działania zmierzające do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.      Zastrzegamy jednocześnie, że na naszych stronach WWW mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, nieadministrowanych przez właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. Radzimy, by przed skorzystaniem z zasobów oferowanych na takich stronach zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, a w przypadku jego braku, by skontaktowali się Państwo z redakcją danej strony w celu uzyskania informacji na ten temat.

7.      Niniejsza informacja odnosi się wyłącznie do zagadnień związanych z przyjętą przez właściciela niniejszego Serwisu polityką prywatności. Treść ewentualnych umów, jeżeli takowe zostały zawarte, jest określona w odrębnych dokumentach, np. umowach czy regulaminach określających w takiej sytuacji prawa i obowiązki właściciela Serwisu i jego Klienta w zakresie świadczenia przez właściciela Serwisu usług; niniejszy dokument w żadnym razie nie zmienia tych praw i/lub obowiązków.

8.      Formułując niniejszą informację, mamy na celu dostarczenie dokumentu napisanego językiem przystępnym dla każdego Internauty. Staraliśmy się uprościć język prawniczy opisów niektórych zagadnień, tak aby stały się one bardziej czytelne i zrozumiałe. Jednakże przy interpretacji tego dokumentu prosimy mieć na uwadze, że w żadnym razie - formułując określone postanowienia - nie mieliśmy na celu naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zatem wszelkie interpretacje, które zmierzałyby do wniosku, że właściciel Serwisu dąży do takiego naruszenia, czy też dokonało takiego naruszenia, są niewłaściwe.

II.                Informacje o Użytkownikach Internetu zbiera właściciel Serwisu i sposób ich wykorzystywania

1.      Zakres informacji o Użytkownikach Internetu, które są zbierane przez nas poprzez strony WWW, jest uzależniony od celu, dla którego Internauci odwiedzają nasz Serwis. Zbierając te informacje, właściciel Serwisu przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś dostosowuje się do wszelkich ograniczeń i zakazów wprowadzonych przez prawodawcę. Z reguły inny będzie zakres zbieranych informacji w procesie rejestracji (np. celem autoryzacji); inny natomiast w przypadku przeglądania witryny właściciela Serwisu jedynie w celu zapoznania się z jego ofertą lub informacjami tam udostępnionymi.

2.      Właściciel Serwisu może przetwarzać informacje o Użytkownikach Internetu bez obowiązku uzyskania ich zgody, tylko w takim zakresie i celu, w jakim przetwarzanie to jest dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa i/lub na podstawie umów, ogólnych warunkach umów, regulaminów, instrukcji czy zasad określających w takiej sytuacji prawa właściciela Serwisu. W pozostałym zakresie, tj. w przypadku, gdy zgoda taka jest wymagana, właściciel Serwisu przetwarza te informacje za zgodą Użytkownika, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

3.      W oparciu o kryterium sposobu pozyskiwania informacji o Użytkownikach Internetu przez właściciela Serwisu można wyróżnić dwie kategorie danych:

1)     Informacje, które Użytkownik Internetu udostępnia właścicielowi Serwisu sam, mając świadomość takiego udostępnienia, np. poprzez wypełnianie formularzy znajdujących się na naszej stronie, w szczególności w procesie rejestracji, dokonywania autoryzacji celem uzyskania haseł, gdy uzyskanie takiego hasła jest niezbędne dla korzystania z usługi, itp. Nie każdej formule wizyty na naszej stronie WWW towarzyszy ten sposób pozyskiwania informacji.

W ramach informacji podawanych przez samego Użytkownika Internetu można wyróżnić z kolei:

a)      informacje, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego czy realizacji umowy. Podając te dane Użytkownik Internetu godzi się na to, że będą one przetwarzane dla celów wyżej wskazanych. Właściciel Serwisu przygotowując formularze (umowy, regulaminy, instrukcje, zasady), w oparciu o które informacje są zbierane bezpośrednio od Użytkownika Internetu może zastosować stosowne wyróżnienie i oznaczyć te miejsca, których podanie jest niezbędne;

b)      informacje, które nie są niezbędne; podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której one dotyczą, a ich przetwarzanie przez właściciela Serwisu zależy od wyrażenia zgody danego Użytkownika;

c)      Właściciel Serwisu zapewnia, że w ramach przyjętej polityki prywatności zarówno przetwarzanie niezbędnych danych, przekazanych przez Użytkownika Internetu w innych celach niż podane powyżej, np. marketingowych, jak i przetwarzanie pozostałych danych udostępnionych właścicielowi Serwisu przez samego Użytkownika, może mieć miejsce tylko za zgodą Użytkownika, o ile zgoda taka jest wymagana w świetle obowiązujących przepisów prawnych i tylko w celach tą zgodą objętych, stosownie do obowiązujących w przepisów prawnych, chyba że co innego wynika z uregulowań szczególnych lub z umów, regulaminów, instrukcji, zasad etc. Innymi słowy – przy zastrzeżeniu postanowień powyższych – jeżeli przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika Internetu w określonym celu wymaga uzyskania jego zgody, bez tej zgody właściciel Serwisu nie będzie ich przetwarzać w takim celu.

d)      Użytkownicy Internetu winni podawać wyłącznie dane prawdziwe i dane, którymi mogą dysponować.

2)     Informacje zbierane automatycznie przez systemy teleinformatyczne właściciela Serwisu przy okazji wizyty na jego stronie WWW. Z uwagi na sposób pozyskiwania tej kategorii danych, zwykle Użytkownik Internetu nie ma świadomości, że odwiedzając stronę WWW pozostawia po sobie ślad.

Właściciel Serwisu informuje, że podczas korzystania z jej witryn są gromadzone automatycznie informacje zawarte w tzw. logach dostępowych.

W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną przez właściciela Serwisu jako usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chodzi o informacje, które charakteryzują sposób korzystania z takiej usługi przez Użytkownika Internetu o statusie usługobiorcy w rozumieniu ww. ustawy („dane eksploatacyjne”), wymienione w art. 18 ust. 5 ww. ustawy, tj.:

a)      oznaczenia identyfikujące usługobiorcę, nadawane na podstawie niezbędnych danych podanych przez niego w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między usługobiorcą i usługodawcą,

b)      oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca,

c)      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

d)      informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną,

e)      po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną przetwarzanie danych dot. Użytkownika Internetu, określonych w treści Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może odbywać się tylko na zasadach i w zakresie określonym ustawą (zob. w szczególności art. 19 ww. ustawy). W odniesieniu do tych danych, których dalsze przetwarzanie wymaga zgody Użytkownika Internetu, bez uzyskania takiej zgody nie będą one dalej przetwarzane. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i leży w sferze uznania Użytkownika Internetu. Należy pamiętać przy tym, że niektóre dane eksploatacyjne mogą być po prostu niezbędne do rozliczenia usługi, czy wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.

III.             Tzw. profilowanie informacji o Użytkownikach Internetu

1.      Zjawisko tzw. profilowania polega na zbieraniu i zestawianiu informacji dotyczących określonej osoby, w wyniku czego uzyskuje się jej profil, mniej lub bardziej dokładny, w zależności od zakresu i rodzaju zebranej informacji. Utworzenie profilu pozwala na indywidualizowanie ofert czy świadczeń w zależności od cech i preferencji danej osoby. Wyróżnia się przy tym dwa rodzaje profili, tj. profile nieidentyfikowalne i profile identyfikowalne. Profile nieidentyfikowalne to takie, w oparciu o które nie można ustalić, kogo konkretnie dotyczą. Profile identyfikowalne z kolei, jak wskazuje na to ich nazwa, pozwalają na identyfikację konkretnej osoby.

2.      Mamy świadomość, że zjawisko profilowania zostało uznane za szczególnie niebezpieczne dla prywatności jednostki, a istniejące regulacje prawne, zwłaszcza zaś Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wprowadzają daleko idące ograniczenia w zakresie zestawiania danych osobowych w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z tym zjawiskiem.

3.      W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawne właściciel Serwisu tworzy profile nieidentyfikowalne, bez zgody Użytkowników Internetu.

4.      Właściciel Serwisu tworzy profile identyfikowalne tylko w takim zakresie, w jakim obowiązujące prawo dopuszcza ich tworzenie. Oznacza to, że w każdej sytuacji, w której przepis prawa wymaga uzyskania zgody Użytkownika Internetu na utworzenie jego profilu identyfikowalnego, bez takiej zgody ww. profil nie zostanie przez właściciela Serwisu utworzony. W szczególności zaś właściciel Serwisu zapewnia, że przestrzega postanowień art. 19 ust. 4–5 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.      Właściciel Serwisu udostępnia każdemu, czyj profil identyfikowalny został utworzony przez właściciela Serwisu, dostęp do jego danych, a także umożliwia zapoznanie się z tymi danymi, dokonanie ich modyfikacji czy weryfikacji. Użytkownik Internetu może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie określonych danych i usunąć samodzielnie te dane, których zgoda dotyczyła. Profil identyfikowalny Użytkownika może być przez niego edytowany i usunięty.

IV.             Działania właściciela Serwisu podejmowane wobec informacji zawartych w logach dostępowych

Właściciel Serwisu może zbierać informacje dotyczące korzystania z naszych stron WWW przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu tymi stronami. Adres IP jest nadto wykorzystywany przez nas w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych.

Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach są sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności danej witryny, czy danego serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani – w oparciu o obowiązujące przepisy prawne – do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika, na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

V.                Informacje dotyczące „cookies”  i cel ich wykorzystywania

„Cookies” są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez nasze systemy teleinformatyczne w systemie teleinformatycznym Użytkownika Internetu (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z naszą stroną WWW). Informacje te są możliwe do odczytania tylko przez nasz system. W przypadku powrotu Użytkownika Internetu na naszą stronę WWW przeglądarka przekazuje informacje pochodzące z plików cookies, a co za tym idzie, pozwala rozpoznać przeglądarkę, która już tę stronę wizytowała.

Cookies są wykorzystywane przez właściciela Serwisu w następujących celach:

·        dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z naszych zasobów, w celu dostosowania usług oferowanych w ramach stron WWW i ich zawartości do preferencji i potrzeb konkretnego odbiorcy (tzw. personalizacji usług),

·        w celu monitorowania ruchu Użytkowników Internetu na naszych stronach WWW, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.

UWAGA !!!

Użytkownik naszych stron WWW ma prawo w każdym momencie wyłączyć „cookies”.

Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika. Także Internet oferuje pewne serwisy pozwalające na wyłączenie takiej obsługi.

Rzetelnie informujemy, że co do zasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z naszych serwisów, czy usług, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach – nawet uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

VI.             Udostępnianie danych osobowych Użytkowników Internetu osobom trzecim

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych ma miejsce tylko w następujących przypadkach:

·        za zgodą Użytkownika Internetu,

·        w przypadkach, w których podania tych danych wymaga przepis prawny lub jest to dozwolone na podstawie przepisów prawnych bez zgody Użytkownika Internetu.

Przypominamy również, że właściciel Serwisu, tj. spółka Extrapharm Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych – jeżeli do przetwarzania danych osobowych by dochodziło – może umownie powierzać przetwarzanie danych zebranych poprzez swoje strony WWW innym podmiotom, na podstawie art. 31 ww. ustawy.

VII.          Ochrona prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych

Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać rejestracji, zawierać umów czy subskrybować usług świadczonych przez właściciela Serwisu poprzez strony WWW, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa i ustalonych Regulaminów.

Zastrzegamy, że nie zbieramy, nie monitorujemy ani nie weryfikujmy informacji na temat wieku osób odwiedzających nasze strony WWW, a także innych informacji, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (np. odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych na danej witrynie) ma zdolność do czynności prawnych. 

 

Działamy na terenie całego kraju!

najnowsze oferty
Uprzejmie informujemy, iż strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.  OK